Regulamin konsultacji behawioralnych

§1. POSTANOWIENIA OGÓLNE

 1. Niniejszy Regulamin określa warunki korzystania z usług behawioralnych firmy Magda
  Chowaniec Kociologia z siedzibą w Krakowie przy ul. Turniejowej 65a/85 30-619, NIP:
  6793250053.
 2.  Każda osoba, zgłaszająca chęć udziału w konsultacjach zobowiązana jest do zapoznania się z treścią niniejszego regulaminu.

§2. ZGŁOSZENIA I PŁATNOŚCI

 1. Klient rezerwuje termin poprzez uzupełnienie formularza zgłoszeniowego dostępnego pod linkiem:  https://forms.gle/8GuVjYwkLaTU9QWD62.
 2. Następnie Klient dokonuje rezerwacji konkretnego terminu konsultacji na stronie: https://kociologia.pl/rezerwacje/.
 3. Płatność za konsultację stacjonarną jest możliwa gotówką lub blikiem bezpośrednio na spotkaniu. W przypadku konsultacji online, warunkiem rezerwacji terminu jest uiszczenie pełnej kwoty za konsultacje z góry. Jeśli Behawiorysta nie otrzyma płatności w ciągu 2 dni roboczych od rezerwacji terminu, (ale nie później niż w dniu poprzedzającym termin), konsultacje uznaje za odwołaną.
 4. Kwota konsultacji behawioralnej każdorazowo ustalana jest indywidualnie w zależności od
  rodzaju usług jakie mają być wykonywane przez Behawiorystę zgodnie z cennikiem podanym
  na stronie internetowej: https://kociologia.pl/oferta-konsultacja-behawioralna

§3. REZYGNACJA LUB ZMIANA TERMINU USŁUGI

 1. Klient ma prawo do ewentualnej zmiany terminu konsultacji minimum 24 godziny przed
  rozpoczęciem spotkania.
 2. Klient ma prawo do odwołania konsultacji minimum 48 godziny przed
  rozpoczęciem spotkania.
 3. W przypadku opłaconej konsultacji i rezygnacji Klienta z konsultacji na 48 godziny i więcej przed spotkaniem następuje zwrot kosztów. W przypadku rezygnacji mniej niż 48 godziny Behawiorysta zastrzega prawo do zatrzymania całej wpłaconej kwoty za konsultacje.
 4. W przypadku nieopłaconej konsultacji i rezygnacji Klienta mniej niż 48 godziny wymagana będzie zapłata za konsultację.
 5. Jeśli Klient skorzystał z prawa do zmiany terminu konsultacji w sytuacji, gdy do konsultacji zostało mniej niż 48h godzin, Klient traci prawo do odwołania konsultacji bez poniesienia kosztów za konsultację.
 6. Behawiorysta zastrzega sobie prawo do ewentualnej zmiany terminu konsultacji z przyczyn
  od siebie niezależnych najpóźniej 4 godziny przed rozpoczęciem spotkania.

§4.ZASADY PROWADZENIA KONSULTACJI

 1. Konsultacje na żywo odbywają się na terenie Krakowa. Możliwe jest uzgodnienie dojazdu do
  Klienta poza granice Krakowa za dodatkową opłatą podaną na stronie: www.kociologia.pl
 2. W przypadku konsultacji online, w dniu konsultacji Klient otrzymuje drogą mailową link do
  spotkania. Konsultacja jest prowadzona na Skype online.
 3. Przed rozpoczęciem pracy wg planu terapii opisanego przez Behawiorystę istotne jest (według
  ewentualnych zaleceń behawiorysty) przeprowadzenie podstawowych badań zwierzęcia
  poddawanego terapii u lekarza weterynarii, aby wykluczyć problem zdrowotny, który wpływa
  na nieprawidłowe zachowanie zwierzęcia.
 4. Behawiorysta przeprowadzający konsultacje zobowiązuje się do przesłania na adres mailowy
  opiekuna zwierzęcia zalecenia maksymalnie w ciągu 7 dni roboczych od przeprowadzenia 1
  konsultacji.
 5. Behawiorysta w cenie konsultacji zapewnia możliwość mailowego kontaktu (do 14 dni od
  przesłania zaleceń). Po tym terminie, w zależności od stopnia nasilenia problemu konieczna
  może być dodatkowa, odpłatna konsultacja sprawdzająca i monitorująca przebieg terapii.
 6. W przypadku braku kontaktu ze strony opiekunów przez okres dłuższy niż 2 miesiące, koszt kolejnego spotkania wynosi tyle, ile pierwsza konsultacja behawioralna, ponieważ wymaga ponownego przeprowadzenia konsultacji diagnostycznej.
 7. Behawiorysta dokona wszelkich starań i wykorzysta wszystkie swoje umiejętności oraz
  wiedzę, aby terapia się udała i zachowanie zwierzęcia się poprawiło, jednocześnie
  uwzględniając, że terapia może się nie udać, ze względu na stan zwierzęcia, bądź inne
  niezależne od Behawiorysty czynniki uniemożliwiające przeprowadzenie prawidłowej terapii.
  W razie potrzeby umożliwi w ramach swoich kompetencji oraz wiedzy kontakt do innego
  behawiorysty.
 8. Behawiorysta nie ponosi odpowiedzialności za niestosowanie lub niewłaściwe stosowanie się
  do zaleceń, zwłaszcza gdy uniemożliwione zostaną spotkania monitorujące lub Klient zatai
  istotne informacje przed Behawiorystą.
 9. Klient zgadza się na wykorzystanie i publikowanie zdjęć i filmików z pracy na konsultacjach
  behawioralnych przez Behawiorystę na stronie internetowej Behawiorysty i materiałach
  promocyjnych Behawiorysty.

§5. POSTANOWIENIA KOŃCOWE

 1. W sprawach nieuregulowanych niniejszym regulaminem mają zastosowanie właściwe
  przepisy polskiego prawa.
 2. Zabrania się wykorzystywania, kopiowania, modyfikowania, publikowania jakichkolwiek materiałów publikowanych przez Behawiorystę. Wyjątkiem są sytuacje, w których Behawiorysta wyraził pisemną zgodę na działania wymienione powyżej. Materiały publikowane przez Behawiorystę stanowią własność intelektualną Behawiorysty i są chronione prawem autorskim oraz innymi przepisami dotyczącymi ochrony własności intelektualnej.
 3. Regulamin obowiązuje od dnia 15.11.2023.