Regulamin opieki nad kotami

§1 POSTANOWIENIA OGÓLNE I DEFINICJE

 1. Niniejszy Regulamin określa warunki korzystania z usług firmy Magda Chowaniec Kociologia z
  siedzibą w Krakowie przy ul. Turniejowej 65a/85 30-619, NIP: 6793250053.
 2. Firma Magda Chowaniec Kociologia świadczy w szczególności usługi opieki nad zwierzętami
  (kotami i małymi zwierzętami domowymi) na terenie Krakowa i okolic oraz konsultacje
  behawioralne.
 3. Opiekun posiada stosowną wiedzę oraz odpowiednie przeszkolenie do sprawowania opieki nad
  zwierzętami.
 4. Definicje:

a. Opiekun/Catsitter – Usługodawca zajmujący się powierzonymi pod opiekę zwierzętami.
b. Usługobiorca/Klient/Powierzający – Właściciel powierzanego pod opiekę zwierzęcia.
c. Kwestionariusz – Załącznik do niniejszego regulaminu, określający szczegółowe informacje
dotyczące powierzanego zwierzęcia w formie kwestionariusza Google Forms.
d. Siedziba – lokal, w którym odbędą się wizyty w ramach usługi opieki nad kotami. Usługodawca oświadcza, iż ma wszelkie prawa do użytkowania niniejszego lokalu oraz
powierzenia do niego kluczy osobom trzecim.

§2 ZASADY WYKONYWANIA OPIEKI NAD POWIERZONYMI
ZWIERZĘTAMI

 1. Opieka nad zwierzętami wykonywana jest w miejscu zamieszkania Klienta
 2. Klient dokonuje rezerwacji terminu opieki poprzez przesłanie wiadomości z określonym terminem wizyt oraz ich częstotliwości na adres e-mail kontakt@kociologia.pl lub poprzez wysłanie wiadomości na Facebooku bądź na Instagramie. Dokonanie rezerwacji nie stanowi zawarcia umowy.
 3. Klient zobligowany jest do udzielenia Catsitterowi wywiadu zawierającego prawdziwe i wyczerpujące informacje dotyczące oddawanego pod opiekę zwierzęcia, o treści określonej w Kwestionariuszu zawierającym informacje szczegółowe dot. powierzanego zwierzęcia, zwanymi dalej łącznie „Umową”. W przypadku kolejnego powierzenia opieki nad danym zwierzęciem, Klient ma obowiązek aktualizować treść Kwestionariusza, jeżeli informacje podane uprzednio uległy zmianie lub dezaktualizacji.

§3 PRAWA I ZOBOWIĄZOWANIA USŁUGODAWCY

 1. Opiekun zobowiązuje się otoczyć każde powierzone zwierzę jak najlepszą opieką oraz do:
  a. wykonywania zleconych czynności opieki nad zwierzęciem (karmienie, mycie misek,
  zmiana wody, zabawa, sprzątanie kuwet),
  b. przekazania Powierzającemu codziennych informacji o zwierzęciu (kontakt mailowy,
  smsowy lub na Facebooku/Instagramie) wraz ze zdjęciami bądź filmikami,
  c. do niezwłocznego kontaktu w przypadku awaryjnych sytuacji,
  d. dbać o jego stan zdrowia, a w razie konieczności – zawiezienie go do weterynarza,
  e. stosowania się do sugestii Powierzającego.
  f. zakres świadczonych usług może zostać rozszerzony o dodatkowe czynności takie jak:
  podanie leków, suplementów czy zrobieniu zastrzyku oraz wykonanie zabiegów
  pielęgnacyjnych.
 2. Opiekun jest uprawniony do odmowy przyjęcia zwierzęcia i/lub rezygnacji z opieki nad
  zwierzęciem, które może zagrażać zdrowiu lub bezpieczeństwu innych ludzi lub zwierząt, a w
  szczególności odmówić przyjęcia osobników:
  a. agresywnych w stosunku do ludzi i/lub zwierząt,
  b. w rui,
  c. nieodrobaczonych, bez ważnych szczepień.
 3. W trosce o zdrowie zwierząt Opiekun stosuje zasadę karmienia zwierząt pożywieniem
  pozostawionym przez Powierzającego. Powierzający zobligowany jest zaopatrzyć Opiekuna w
  karmę dla oddawanego pod opiekę zwierzęcia oraz podać szczegółowe wskazówki dotyczące
  ilości karmy i częstotliwości karmienia w Kwestionariuszu.

§4 PRAWA I ZOBOWIĄZANIA USŁUGOBIORCY

 1. Powierzający zobligowany jest wraz z powierzeniem zwierzęcia przekazać Opiekunowi
  książeczkę zdrowia zwierzęcia lub inny rodzaj zaświadczenia o aktualności szczepień
  zwierzęcia oraz jego stanie zdrowia fizycznego i psychicznego.
 2. Powierzający zamawiający usługę opieki nad zwierzętami w miejscu zamieszkania
  Powierzającego:
  a. określa w Umowie jakie czynności może wykonywać w jego miejscu zamieszkania
  Opiekun, a w razie braku takiego ustalenia domniemuje się, że Opiekun uprawniony jest
  do wykonywania wszystkich czynności niezbędnych do zapewnienia prawidłowej opieki
  nad Zwierzęciem.
  b. przekaże Opiekunowi klucze do siedziby Powierzającego najpóźniej w dniu podpisania
  umowy, nie później niż w dniu rozpoczęcia opieki.
  c. ze względu na konieczność przekazania Opiekunowi kluczy do siedziby Powierzającego
  na czas opieki nad zwierzęciem, Powierzający zobowiązuje się, że osoby trzecie
  (znajomi, rodzina, gosposia itp.) nie będą miały dostępu do siedziby Powierzającego w
  czasie obowiązywania opieki pod rygorem zwolnienia od odpowiedzialności Opiekuna z
  tytułu zdarzeń powstałych w siedzibie Powierzającego w czasie opieki nad zwierzęciem,
  d. jeśli dostęp do siedziby Powierzającego został powierzony osobom trzecim
  Powierzający ma obowiązek poinformować o tym Opiekuna,
  e. Po zakończeniu opieki, Powierzający ma obowiązek odebrać klucze do siedziby
  Powierzającego bezpośrednio od Opiekuna. Powierzający może odebrać klucze w inny
  sposób, jednakże na wyłączne ryzyko Powierzającego (skrzynka na listy, portiernia).
  Odebranie kluczy z miejsca wskazanego przez Powierzającego może wiązać się z
  naliczeniem dodatkowej opłaty, w wysokości wskazanej w Cenniku. Istnieje możliwość
  pozostawienia kluczy do siedziby Powierzającego na poczet kolejnych opiek.
 3. Powierzający zobowiązuje się:
  a. przekazać opiekunowi książeczkę zdrowia najpóźniej w dniu rozpoczęcia opieki nad
  zwierzęciem,
  b. poinformować Opiekuna czy w siedzibie Powierzającego znajduje się kamera rejestrująca
  obraz i/lub dźwięk.
  c. do zabezpieczenia siedziby przed przekazaniem zwierząt pod opiekę. Powierzający nie
  ponosi odpowiedzialności za niedomknięte okna i drzwi lub niezabezpieczony balkon,
  które mogą być przyczyną urazu, choroby lub śmierci zwierzęcia.
 4. Powierzający zdaje sobie sprawę i oświadcza, że:
  a. zwierzęta mogą bawić się na tyle intensywnie, że w trakcie zabaw mogą ulec
  zranieniom,
  b. zwierzę oddane pod opiekę może doznawać silnego stresu, w wyniku którego może
  niszczyć elementy wyposażenia,
  c. przedmioty, a w szczególności zabawki mogą ulec zniszczeniu lub zagubieniu.
 5.  Jeśli Powierzający nie zapewni karmy dla zwierzęcia, Powierzający oświadcza, że:
  a. akceptuje dodatkowe koszty związane z jej zakupem przez Opiekuna i zobowiązuje się je
  pokryć;
  b. rozumie, iż zmiana karmy może wywołać dolegliwości żołądkowe zwierzęcia,
 6. Powierzający ponosi odpowiedzialność za szkody wyrządzone przez jego zwierzę innym
  zwierzętom lub ludziom lub szkody w mieniu powstałe z przyczyn innych niż zawinione
  wyłącznie przez Opiekuna.
 7. Powierzający oświadcza, że w przypadku zachorowania lub śmierci zwierzęcia w czasie lub po
  sprawowaniu opieki przez Opiekuna, nie będzie dochodzić roszczeń wynikających z tego tytułu
  od Opiekuna.
 8. Powierzający oświadcza, iż zdaje sobie sprawę, że mimo należytej dezynfekcji rąk i obuwia
  Opiekuna, nie istnieją metody zabezpieczające w stu procentach przed przeniesieniem
  drobnoustrojów i pasożytów i zrzeka się roszczeń z tego tytułu.
 9. Podpisaną (w tym w formie elektronicznej) Umowę, Powierzający przekaże Opiekunowi
  najpóźniej przed przejęciem pod opiekę zwierzaka.

§5 WIZYTA U WETERYNARZA

 1. Powierzający upoważnia Opiekuna do korzystania z usług lekarza weterynarii, wskazanego w
  Kwestionariuszu, jeśli zwierzę przejawia objawy wymagające interwencji lekarskiej.
 2. W przypadku niedostępności lekarza weterynarii wskazanego w Kwestionariuszu, Powierzający
  upoważnia Opiekuna do skorzystania z usług innego, dowolnie wybranego lekarza lub lecznicy
  weterynaryjnej.
 3. Usługi są dodatkowo płatne w następujących wysokościach: każdorazowa wizyta ze zwierzęciem
  u weterynarza 50 zł/h każda kolejna godzina spędzona w lecznicy ze zwierzęciem to 30 zł/h +
  koszt transportu. Powierzający zobowiązuje się pokryć wszystkie koszty w związku z wizytą w
  lecznicy weterynaryjnej.
 4. Powierzający zgadza się na pokrycie ewentualnych kosztów leczenia weterynaryjnego
  jego zwierzęcia oraz leków, jeśli zaistnieje potrzeba podjęcia leczenia podczas opieki.
 5. Właściciel nie będzie dochodził od Usługodawcy oraz współpracujących z nim opiekunów
  roszczeń z tytułu podjętych przez Opiekuna działań, w szczególności przyszłych kosztów i innych
  skutków konsekwencji zdrowotnych, które mogą być następstwem podjętego leczenia.

§6 PŁATNOŚCI

 1. Kwota opieki nad zwierzęciem każdorazowo ustalana jest indywidualnie w zależności od rodzaju
  usług jakie mają być wykonywane przez Opiekuna zgodnie z cennikiem podanym na stronie
  internetowej: https://kociologia.pl/oferta-opieka-nad-kotem/.
 2. Po ustaleniu wszystkich szczegółów opieki przez Opiekuna i Powierzającego na spotkaniu
  zapoznawczym Powierzający zobligowany jest niezwłocznie, jednakże nie później niż w terminie
  dwóch dni od dnia podpisania Umowy i nie później niż dwa dni przed rozpoczęciem opieki przez
  Opiekuna, zapłacić Opiekunowi całość ustalonej kwoty za opiekę, a w przypadku nie dokonania
  ww. wpłaty w terminie Opiekun może od umowy odstąpić. Jest to warunek realizacji Umowy.
 3. Umowę uważa się za zawartą z momentem podpisania umowy i dokonania wpłaty całości
  ustalonej kwoty za opiekę przez Powierzającego blikiem na numer telefonu: 695 855 587 lub
  na rachunek bankowy Opiekuna nr: 43 1140 2004 0000 3902 8289 9648. W tytule przelewu
  proszę o wpisanie: Opłata za opiekę nad kotem.
 4. W przypadku rezerwacji przynajmniej 3 wizyt pierwsze Spotkanie zapoznawcze Opiekuna z
  Powierzającym na terenie Krakowa jest bezpłatne. W innym przypadku Spotkanie
  zapoznawcze jest płatne zgodnie z cennikiem na stronie www.kociologia.pl. Na spotkaniu
  nastąpi omówienie zakresu Usług i sposobu ich realizacji w zakresie określonym w Umowie
  oraz podpisanie umowy.

§7 ZMIANA LUB ODWOŁANIE WIZYTY

 1. Opieka nad zwierzęciem może zostać przedłużona po uzyskaniu uprzedniej zgody
  Opiekuna i uregulowaniu przez Powierzającego dodatkowego wynagrodzenia za opiekę.
 2. Jeżeli Klient zrezygnuje z zarezerwowanej Usługi w terminie od 6 do 2 dni przed terminem jej wykonania, Klient jest zobowiązany do zwrotu 30% kosztów Usługi przelewem na wskazane przez Catsittera konto. W przypadku rezygnacji z zarezerwowanej Usługi na mniej niż 2 dni przed terminem jej wykonania, Klient zobowiązany jest do zwrotu 100% kosztów Usługi przelewem na wskazane przez Catsittera konto.
 3. W sytuacjach szczególnych, Catsitter może wyjątkowo, na wniosek Klienta, odstąpić do naliczenia całej lub części kosztów związanych z rezygnacją z Usługi. Decyzja w przedmiocie odstąpienia od naliczenia całej lub części kosztów, należy do wyłącznego uznania Catsittera.
 4. W przypadku skrócenia terminu, zapłacona z góry kwota nie podlega zwrotowi.
 5. W przypadku rezygnacji z opieki przez Opiekuna z przyczyn wskazanych w §3 ust. 2 niniejszego
  regulaminu, kwota wpłacona przez Powierzającego za opiekę podlega zwrotowi pomniejszona o
  część wynagrodzenia odpowiadającą dotychczasowym czynnościom Opiekuna związanym z
  realizacją Umowy.

§8 ODSTĄPIENIE OD UMOWY

 1. Powierzającemu, będącemu konsumentem w rozumieniu art. 22 Kodeksu Cywilnego przysługuje ustawowe prawo odstąpienia od umowy zawartej na odległość bez podania przyczyny. Powierzający może odstąpić od umowy w terminie 14 dni od daty jej zawarcia poprzez złożenie stosownego oświadczenia na piśmie oraz przesłanie go na adres e-mail Opiekuna: kontakt@kociologia.pl.
 2. Prawo odstąpienia od umowy zawartej na odległość nie przysługuje konsumentowi w odniesieniu
  do umów o świadczenie usług, jeżeli Opiekun wykonał w pełni usługę za wyraźną zgodą
  konsumenta, który został poinformowany przed rozpoczęciem realizacji usługi, że po spełnieniu
  przez Opiekuna usługi utraci prawo odstąpienia od umowy.

§9 POSTANOWIENIA KOŃCOWE

 1. Opiekun zastrzega sobie prawo do dokonania zmian w niniejszym Regulaminie. Powierzający
  zobowiązany jest każdorazowo, przy dokonywaniu rezerwacji, do zapoznania się z treścią
  Regulaminu.
 2. Umowy są zawierane każdorazowo na warunkach określonych w Regulaminie w dniu zawarcia umowy. Aktualna wersja Regulaminu została opublikowana na stronie internetowej Opiekuna na stronie https://kociologia.pl/regulamin-opieki-nad-kotami/
 3. Treść Regulaminu zostanie udostępniona Powierzającemu do pobrania w formie pliku pdf.
 4. Zabrania się wykorzystywania, kopiowania, modyfikowania, publikowania jakichkolwiek materiałów publikowanych przez Opiekuna. Wyjątkiem są sytuacje, w których Opiekun wyraził pisemną zgodę na działania wymienione powyżej. Materiały publikowane przez Opiekuna stanowią własność intelektualną Opiekuna i są chronione prawem autorskim oraz innymi przepisami dotyczącymi ochrony własności intelektualnej.
 5. Regulamin obowiązuje od dnia 03.01.2024.
 6. W sprawach nieuregulowanych niniejszym regulaminem mają zastosowanie właściwe przepisy
  polskiego prawa.